Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1184 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №33/12.12.2022 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, Общински съвет реши:

            1. Обявява придаваем терен от 67 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №501.903 – ул. „Ясна поляна“, с. Сандрово, Община Русе, придаван към УПИ II-92, в кв. 69 по плана на с. Сандрово, Община Русе, за частна общинска собственост.

            2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 67 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №501.903 – ул. „Ясна поляна“, с. Сандрово, Община Русе, придаван към УПИ II-92, в кв. 69 по плана на с. Сандрово, Община Русе, на Димитър Красимиров Митев, след заплащане на Община Русе цена в размер на 2970.00 лева (две хиляди деветстотин и седемдесет лева) и дължимите данъци и такси.

            3. 30% от постъпленията от продажбата на посоченият поземлен имот да се използват за дейности, съответно посочени в чл.52, ал.5, т.1 и т.2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

            4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)