Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1184 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; във връзка с чл.14, ал.2 и ал. 7, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията; във връзка чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост; във връзка с раздел І, чл. 1, т. 1,     чл. 2, ал. 1, т. 33 и т. 39 и ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общински съвет – Русе реши:

                 1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 25.11.2019 г. до 03.01.2020 г. включително на преместваеми обекти – частна общинска собственост, 32 бр. павилиони – Коледни къщички за търговска дейност, с номера от 1 до 32, всеки с размери 2,00/2,00 м и с площ 4,00 кв. м, разположени в гр. Русе, Зона „Б“, пл. „Свобода“, съгласно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 10.06.2019 г. и Разрешение за поставяне №54 от 10.06.2019 г. на Главния архитект на Община Русе, в организиран временен Коледен базар, с начална тръжна наемна цена – 480,00 лв. (Четиристотин и осемдесет лева) без включен ДДС за всеки обект, за целия период.

                 2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 25.11.2019 г. до 03.01.2020 г. включително, на части от терен – публична общинска собственост, в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, с номера 1, 2 и 3, всеки с размери 4,50/ 3,00 м и с площ 13,50 кв. м, за разполагане на преместваеми обекти за търговска дейност – скара на открито, съгласно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 10.06.2019 г. и Разрешение за поставяне №54 от 10.06.2019 г. на Главния архитект на Община Русе, в организиран в периода временен Коледен базар, с начална тръжна наемна цена – 270,00 лв. (Двеста и седемдесет лева) без включен ДДС за всеки терен, за целия период.

                 3. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 16.12.2019 г. до 22.12.2019 г. включително, на Сдружение „Дете и пространство”, Булстат 131333228 за павилион №33 – ЧОС, от организиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 10.06.2019 г. и Разрешение за поставяне №54 от 10.06.2019 г. на Главния архитект на Община Русе.

                 4. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 14.12.2019 г. до 27.12.2019 г. включително, на Сдружение „Германо-Българска Помощ за Животните ”, Булстат 124607497 за павилион №34 – ЧОС, от организиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 10.06.2019 г. и Разрешение за поставяне №54 от 10.06.2019 г. на Главния архитект на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)