Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1184

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1184
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.чл.14, 27 и 28 от Закона за регионалното развитие, Общинският съвет реши:

І. Приема План за развитие на Община Русе 2007 – 2013 г. със следните корекции:
1. В приоритет 1 “Балансирано и устойчиво развитие на територията за подобряване на жизнената среда, условията за бизнес и сигурността”, Цел 1 “Изграждане, развитие и благоустрояване на селищната среда и повишаване на сигурността” в описание на мярка 2 “Благоустрояване и естетизация на селищната среда, развитие на общинска жилищна политика и създаване на условия за развитие на селищната среда” се добавя текстът “Реализацията на тази мярка ще отчита и ще е в съответствие с европейското и националното законодателство и изисквания за енергийна ефективност на жилищни и обществени сгради”.
2. В описанието на същата мярка се добавят следните дейности:
Изграждане на стратегия за залесяване и подмяна на застарялата растителност,
Ремонт на настилките в парковете
Паспортизация на всички зелени площи поетапно за плановия период
Цялостна реконструкция на зоокъта в Лесопарк „Липник” на стойност 378 000 лв.
3. В същия приоритет 1, в описанието на Цел 2: “Подобряване на условията за модерно и качествено образование, здравеопазване и социални услуги” се добавя текстът “Реализацията на тази цел ще бъде в съответствие с Европейска директива COM 2002/91/ЕС за подобряване енергийната ефективност на сградите.”
4. В приоритет 1, цел 3 “Подобряване и доизграждане на инфраструктурата за бизнес, култура, туризъм и спорт”, Мярка 2 “Изграждане на базовата инфраструктура, възстановяване и ревитализация на обекти с културно и туристическо значение” да се добави проект за изграждане на етнографско селище в района на Басарбовски манастир с прогнозна стойност 500 000 лв.
5. В описанието на приоритет 2 “Интегрирано развитие на транспортната инфраструктура на общината и междурегионалното и трансграничното сътрудничество” се добавя текстът “Последователната реализация на приоритета трябва да доведе до развитието на Русе ка­то транспортен кръстопът с международно значение, без това да вреди на хората и околната среда, с широко използуване на биогорива в обществения и личен транспорт”.
6. В същия приоритет 2 , Цел 1, Мярка 1 се преформулира от “Развитие и модернизация на градската улична мрежа, подобряване на транспортната достъпност и безопасността на движение” в “Развитие и модернизация на градската улична мрежа и на обществения транспорт, подобряване на транспортната достъпност и безопасността на движение”, като в описанието й се добавя текстът “поетапна подмяна и/или адаптиране на двигателите на обществено обслужващите автобуси и микробуси, така че да използват биогорива, с оглед ограничаване и премахване на вредните емисии”. В описанието на предвидените проекти на тази мярка да се добави и “подмяна на автобусния и тролейбусен парк за обществен транспорт” на обща стойност – 12 500 000 лв. като средствата да се търсят от фондове на ЕС.
7. В приоритет 3 “Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и качеството на живот”, Цел 1: “Подкрепа за икономиката и привличане, задържане и разширяване на високотехнологични инвестиции в местната индустрия”, Мярка 3 “Подкрепа на МСП за въвеждане на европейските изисквания и стандарти за успешно интегриране на единния европейски пазар” в описание на реализация на мярката се добавя “Подкрепа на фирми за подобряване на енергийната ефективност, чрез използване на енергия от възобновяеми източници”, в описание на резултатите на мярката се добавя “Повишен капацитет за управление на проекти; Завишено използване на енергия от възобновяеми източници за сметка на намаляване на енергията от минерални източници;”, в описание на индикаторите на мярката се добавя “Брой фирми, използващи възобновяеми източници на енергия; Брой въведени възобновяеми източници на енергия”.
8. В същия приоритет 3, в Цел 2 “Подобряване на ефективността на селскостопанското производство и развитие на конкурентоспособни стопанства и преработвателни предприятия на основата на опазване на природните ресурси и подобрена природна среда”, в описанието на дейностите на Мярка 3 “Развитие на алтернативно и биологично земеделие” се добавя “Популяризиране отглеждането на растения, използувани като суровина за производство на биогорива за транспорта и биомаса за отопление – слънчоглед, рапица, соя, мискантус и други; Разработка и реализация на проекти за алтернативно земеделие» в резултатите от мярката се добавя «Разработени и подкрепени проекти за алтарнативно земеделие, осигуряващи суровини за производство на бигорива и биомаса;” в източниците на финансиране на мярката се добавя “ЕК – ОССП – Помощ за отглеждане на енергийни растения”.
9. В Приоритет 3, Цел 3 “Развитие на човешките ресурси и прилагане на европейските стандарти в образованието”, Мярка 1 “Стимулиране на заетостта” да стане “Стимулиране на заетостта в община Русе”.
10. Аналитичната част на плана е допълнена, коригирана и актуализирана с данни, предоставени от ТСБ – Русе след проведеното публично обсъждане.