Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1184

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Изменя решение № 964, прието с протокол № 49 от 16.09.2010 г., както следва:
1.1. В таблица 2 за минимални цени при разпореждане с общински имоти добавя: Селищно образувание ДЗС и кв. Образцов чифлик и определя цената на земята за жилищно строителство, както следва:
– цена на земята в зоната – 10 евро/кв.м.;
– цена на земята по главни и търговски улици – 20 евро/кв.м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)