Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1185 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1  и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №31/12.09.2022 г. на КОС, Общински съвет  реши:

Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот УПИ II – 149 в кв. 7, образуван от поземлен имот 149  по застроителен и регулационния план на село Просена, Община Русе,  с площ от 853 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес с. Просена, ул. Околчица“, предмет на Акт №4724/28.08.2006 г. за частна общинска собственост вписан под №20, том 35, парт. №320, н.д. 8543, вх. рег.№12155/12.09.2006 г. в Служба по вписванията – град Русе, с начална тръжна продажна цена 6 400лв. (шест хиляди и четиристотин лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

30% от постъпленията от продажбата на посочения поземлен имот да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)