Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1185 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

  На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и 23 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и 2 от ЗНА, чл. 6, ал. 2 и чл. 9 от ЗМДТ, и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),Общински съвет – Русе реши:

І. Приема Наредба за допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Приложение към Решение № 1185/18.07.2019 г.

Н А Р Е Д Б А

за допълнение на

Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

            § 1. Създава нова т. 75 в чл. 59, ал. 1, със следното съдържание:

            Цена за наблюдение със стационарен бинокъл за период от 8 минути – 1 лв.

Заключителни разпоредби

            § 2. Тази Наредба е приета на основаниечл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), и влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – гр. Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (чл.-кор., проф. дтн ХРИСТО БЕЛОЕВ)