Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1185

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 ЗОС, Общинският съвет реши:

Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост със следните имоти:
1. Празно дворно място в град Русе, кв. Средна кула, представляващ урегулиран поземлен имот ІV-1732, кв.10 по регулационния план на квартал Следна кула, а имот с идентификатор 63427.10.1732 по кадастралната карта на града. За имота е съставен акт №4446/13.07.2005 г. за частна общинска собственост.
2. Земеделска земя с идентификатор 63427.179.92 по кадастралната карта на град Русе, с площ 2,459 дка, шеста категория при неполивни условия, начин на трайно ползване – друга земеделска територия, местност „Орта Екенлик”, землището на град Русе, с акт №6429/28.02.2011 г. за частна общинска собственост.
3. Земеделска земя, с идентификатор 63427.162.11 по кадастралната карта на град Русе, с площ 0,847 дка, местност „Буйна Яна”, землището на град Русе, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, с акт №6444/30.03.2011 г за частна общинска собственост.
4. Земеделска земя, с идентификатор 63427.150.105 по кадастралната карта на град Русе, с площ 1,503 дка, местност „Кону Бунар”, землището на град Русе, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, с акт №6450/11.04.2011 г. за частна общинска собственост.
5. Земеделска земя, с идентификатор 63427.164.73 по кадастралната карта на град Русе, с площ 0,559 дка, местност „Божанова ливада”, землището на град Русе, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, с акт №6335/24.11.2010 г. за частна общинска собственост.
6. Земеделска земя, с идентификатор 63427.164.7 по кадастралната карта на град Русе, с площ 0,944 дка, местност „Божанова ливада”, землището на град Русе, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, с акт №6333/23.11.2010 г. за частна общинска собственост.
7. Земеделска земя, с идентификатор 63427.162.74 по кадастралната карта на град Русе, с площ 0,974 дка, местност „Божанова ливада”, землището на град Русе, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, с акт №6336/25.11.2010 г за частна общинска собственост.
8. Празно дворно място, представляващо УПИ ХІ-151 по регулационния план на Средна кула, а с идентификатор 63427.10.151 по кадастралната карта на град Русе, с площ 593 кв.м, с акт №6331/22.11.2010 г. за частна общинска собственост.
9. Незастроен терен, намиращ се по ул. „Доростол” № 104, град Русе, представляващ УПИ ІІ-3470 от кв.338 по регулационния план на ЖК „Възраждане” – град Русе, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти ПИ с идентификатор 63427.1.282, с площ от 300,00 кв.м., предмет на Акт за частна общинска собственост № 5433 от 05.06.2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)