Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1186 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински поземлен имот №501.571 по кадастралния план на с. Бъзън, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 07231, а по регулационен и застроителен план представляващ застроен общински урегулиран поземлен имот (УПИ) IX – 440, в квартал 44, с площ 931 кв.м., с административен адрес: с. Бъзън, Община Русе, ул. „Васил Левски“ №8, с трайно предназначение: Урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: Територии заети от населени места, при граници и съседни имоти: 501.441, 501.439, 501.440, 501.1488. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №6270/16.07.2010 г., вписан под №127, том 20, н. д. 4263, вх. рег. №8910 от 29.07.2010 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 16 200,00 лева (шестнадесет хиляди и двеста лева), без дължими данъци и такси.

            Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

            30% от приходите от реализираната продажба да се използват за реализиране на дейностите по чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на територията на съответното населено място.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)