Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1186 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет реши:

І. Приходи – държавни дейности

§2404 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“                    +3 000лв.

ПГ по ДВА  „Йосиф Вондрак“ – Русе           3 000лв.

§2405 „Приходи от наеми на имущество“                                                                +4 270лв.

ПГ по ДВА  „Йосиф Вондрак“ – Русе              270лв.

СУПНЕ „Фридрих Шилер“                             4 000лв.

Всичко приходи държавна дейност:                                                                     +7 270лв.

Всичко приходи по бюджета:                                                                                 +7 270лв.

ІI. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§1015 „Материали“   СУПНЕ „Фридрих Шилер“                                                   +4 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    +4 000лв.

Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“  §1016 „Вода, горива и енергия“ ПГ по ДВА  „Йосиф Вондрак“ – Русе               +3 000лв.

§1020 „Външни услуги“ ПГ по ДВА  „Йосиф Вондрак“ – Русе                               +270лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    +3 270лв.

Всичко за функция:                                                                                                  +7 270лв. 

IIІ. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§1015 „Материали“ км. Мартен                                                                                 +5 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    +5 000лв.

Всичко за функция:                                                                                                  +5 000лв. 

ФУНКЦИЯ   „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 603 „В и К“

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

Обект „Отводняване участък от ул. „Дебър“ в района на СК „Ялта“,

гр. Русе, ПР, СМР, СН, ИК“ /било: 20 000лв.; става 17 500лв./                              -2 500лв.

Всичко за дейност:                                                                                                     -2 500лв.       

Дейност 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустр. и рег. развитие“

§5100 „Основен ремонт“

Обект „Сграда на ул. „Иван Вазов“ №15, гр. Русе

/къщата на Стефан Симеонов/ проект и такси, СМР, СН и АН“                           +1 500лв.

/било:150 160лв.; става: 151 660лв./

Всичко за дейност:                                                                                                    +1 500лв.

Дейност 622 „Озеленяване“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ км. Семерджиево

Обект „Шина 40см“ 1 бр.                                                                                          – 1 356лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    – 1 356лв.                                                                

Всичко за функция:                                                                                                   -2 356лв.

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 745 „Обредни домове и зали “

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ км. Семерджиево

Обект „Навес“ / било: 3396лв.; става 4752лв./                                                        +1 644лв.

 §1015 „Материали“                                                                                                       -288лв.  

Всичко за дейност:                                                                                                   +1 356лв.

Дейност 759 „Други дейности по културата“

§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“       -8 360лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    -8 360лв.

Всичко за функция:                                                                                                   -7 004лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“

Дейност 998 „Резерв“

§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“                                           -5 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                     -5 000лв.

Всичко за функция:                                                                                                   -5 000лв.                   

Всичко разходи местни дейности:                                                                          -9 360лв.

IV. Разходи държавни дейности дофинансирани с общински приходи

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

Обект „Физкултурен салон на ОУ „Никола Обретенов“ ППР,

находящ се в гр. Русе, кв. „Чародейка Г-юг“, ул. „Никола Табаков“                    +1 000лв.

/било:4 800лв.; става:5 800лв./.

Всичко за дейност:                                                                                                    +1 000лв.

Всичко за функция:                                                                                                  +1 000лв.                                                                                           

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 562 „Личен асистент“

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает 

 по трудови правоотношение“                                                                                 +16 016лв.

§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“                                        +1 929лв.

§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“                                            +900лв.

§0580 „Вноски за ДЗПО от работодатели“                                                                  +700лв.

§1098 „Други разходи некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“        -4 790лв.

Всичко за дейност:                                                                                                  +14 755лв.

Всичко за функция:                                                                                                +14 755лв.                                                                                           

Всичко разходи дофинансиране:                                                                         +15 755лв.

V. Корекции в Инвестиционната програма за 2019г. с целеви  средства:

  Наименование на обекта Финансиране с целеви средства /било/ Финансиране с целеви средства /става/ Финансиране със собствени средства /било/ Финансиране със собствени средства /става/ Корекция „+“/“-„
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“          
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ Обект „Бензинова косачка 1бр. за ОП „Спортни имоти“ гр. Русе 1200 1110     -90
Обект „Храсторез“ 1бр. за ОП „Спортни имоти“ гр. Русе 1300 1248     -52
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ Дейност 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустр. и рег. развитие“ Обект „Временен открит паркинг за автомобили на ул. „Мадарски конник“, гр. Русе – проектиране“       10813 в т.ч. от пр.ост. 777лв.       17208           20626           14231       +6395   -6395
Обект „Проектиране за обновяване на 25 бр. детски площадки“ 22000 21960     -40
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ Обект „Изграждане на 2 броя площадки за фитнес на открито и 2 броя стрийт фитнес – проекти, АН и СМР“ 60000 59900     -100
Обект „Система за видеонаблюдение в СК „Ялта“ гр. Русе“   5000   0       -5000
§5219 „Придобиване на други ДМА“ Дейност 737 „Оркестри и ансамбли“ Обект „Тромпет“ за ОП „Русе арт“, гр. Русе 4600 3487                 -1113      
Остатък от собствени средства, следствие целево финансиране         6395
  • Приемам корекция в Приложение №17 Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2019г. за местните дейности, във връзка с приключване на  проектните дейности по Проект „Разкриване на Общностен център за представяне на почасови социални услуги  ”Личен асистент”, „Социален асистент” и  „Център за социална рехабилитация и интеграция” в  Община Русе”, по сключен административен договор № BGM9OP001-2.005-0144-C001, по схема  BGM9OP001-2.005 „Активно включване” на Оперативна програма ” Развитие на човешките ресурси”  2014-2020 г.  на 30.06.2019 г., дейност 562 „Личен асистент“ – дофинансиране, както следва:

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 562 „Личен асистент“                                      било:           става:        корекция:

Устойчивост по проект „Общностен център за

предоставяне на почасови услуги“

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала

нает по трудови правоотношения“                              23 220лв.    39 236 лв.      +16 016лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                  (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)