Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1187 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1.Определя за място на паметника на Васил Левски – Парка на възрожденците, източната му част до главната алея от страната на тенис кортовете, представляващо терен общинска собственост УПИ I – за Парк на Възрожденците, кв. 892 по регулационния план на гр. Русе.
2.Дарените за паметника средства да постъпват по бюджетна сметка на Община Русе:BG 96IORT73798400080000, вид на плащането 445100.
3. Предлага на кмета на Общината организиране на публичен конкурс за проект на паметника и определя финансиране на конкурса в размер на 10 000 лв.
4. Възлага на работната група по Решение № 1007/24.04.2014 г. да подпомага работата на общинска администрация по провеждането на конкурса, както и да започне кампания за набиране на средства за изграждането на паметника.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)