Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1187 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §6, ал. 1, §8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР от ЗУТ, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Протокол №31/12.09.2022 г. на Комисията по общинска собственост, скица-проект за придаваеми места по улична регулация, Общинският съвет реши:

            1. Обявява придаваеми терени от 75.43 кв.м. по улична регулацияот поземлен 100.190 – ул. „Иван Вазов“, с. Ястребово, община Русе, придаван къмУПИ IV-70, в кв. 5  по плана на с. Ястребово, община Русе и 132.44 кв.м. по улична регулацияот поземлен 100.219 – ул. „Възраждане“, с. Ястребово, община Русе, придаван къмУПИ IV-70, в кв. 5, по плана на с. Ястребово, община Русе, за частна общинска собственост.

            2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 75.43 кв.м кв.м. по улична регулацияот поземлен имот от поземлен 100.190 – ул. „Иван Вазов“, с. Ястребово, община Русе, придаван къмУПИ IV-70, в кв. 5  по плана на с. Ястребово, община Русе, на Милен Николаев Марианов, след заплащане на Община Русе цена в размер на 860,00 лева (осемстотин и шестдесет лева) и дължимите данъци и такси.

            3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 132.44 кв.м кв.м. по улична регулацияот поземлен имот от поземлен 100.219 – ул. „Възраждане“, с. Ястребово, община Русе, придаван къмУПИ IV-70, в кв. 5  по плана на с. Ястребово, община Русе, на Милен Николаев Марианов, след заплащане на Община Русе цена в размер на 1500,00 лева (хиляда и петстотин лева) и дължимите данъци и такси.

            4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)