Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1187 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.36, ал.2 от Постановление №344 от 21.12.2018 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019г.,  Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава допълване на Приложение №18  Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи,  утвърдено с Решение на Общински съвет №1060, прието с Протокол №42/05.02.2019г., както следва:

Чл. 36, ал.1, т.1

Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството“

Добавя се:

1. Тодор Илиев Костов – главен специалист в отдел „Инвестиционно проектиране“, новоназначен, билети.          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)