Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1187

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 3, чл.6, ал.2 и 3 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.3 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Обявява:
1.1. УПИ ХХХVІ-за озеленяване с площ 533.88 м2 в кв. 63 по плана на село Тетово, община Русе;
1.2. УПИ ХХХVІІ-културното наследство с площ 279.42 м2 в кв. 63 по плана на село Тетово, община Русе и построената в същия сграда на един етаж, за имоти – публична общинска собственост и ги вписва в списъка за имотите – публична общинска собственост.
2. За имотите да се съставят актове за публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)