Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1188 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и т. 23 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 1 – 5 от Наредбата за устройство и работата на органите за приватизацията и следприватизационен контрол, чл. 16, ал. 3 от ППЗУПГМЖСВ, Общинският съвет реши:

1. Освобождава Искрен Василев Веселинов като член на Постоянната комисия по Комунални дейности, като на негово място избира Мария Желязкова Василева.
2. Освобождава Искрен Василев Веселинов като член на Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност, като на негово място избира Мария Желязкова Василева.
3. Освобождава Станимир Стефан Станчев като председател на Постоянната комисия по Земеделие и екология, като на негово място избира Галин Тодоров Григоров.
4. Освобождава Станимир Стефан Станчев като член на Постоянната комисия по Младежта и спорта, като на негово място избира Галин Тодоров Григоров.
5. Освобождава Искрен Василев Веселинов като член на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол, като на негово място избира Галин Тодоров Григоров.
6. Освобождава Станимир Стефан Станчев като член на Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, като на негово място избира Мария Желязкова Василева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)