Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1188 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1,  т. 3, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, и извлечение от Протокол №30/19.07.2022 г. на КОС, Общинският съвет  реши:

Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на шест броя гаражи с №№11, 12 13, 14, 15 и 16, поотделно, върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.4.1212 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ от 14 747 кв. м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а по действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ II – за жилищно строителство и гаражи в кв. 706, ж.к. „Дружба 2“, с адрес на имота: град Русе, ул. „Дружба 2“, съобразно скица-предложение за виза за проектиране на шест броя гаражи, издадена на 29.06.2022 г.от Главния архитект на Община Русе, като следва:

– гараж №11 с размери 3,50/6,50  м. и застроена площ 22,75 кв.м., при начална тръжна цена 2 450,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №12 с размери 3,50/6,50  м. и застроена площ 22,75 кв.м., при начална тръжна цена 2 450,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №13 с размери 3,50/6,50  м. и застроена площ 22,75 кв.м., при начална тръжна цена 2 450,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №14 с размери 3,50/6,50  м. и застроена площ 22,75 кв.м., при начална тръжна цена 2 450,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №15 с размери 3,50/6,50  м. и застроена площ 22,75 кв.м., при начална тръжна цена 2 450,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №16 с размери 3,50/6,50  м. и застроена площ 22,75 кв.м., при начална тръжна цена 2 450,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)