Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1188

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1188
Прието с Протокол №   55/26.01.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 42, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 33, ал.1, т.3 от Наредба №6 на ОбС – Русе, протокол №72/22.12.2006 г. на Комисията по общинска собственост Решение №917/31.03.2006 г. на ОбС – Русе и Решение №1141/24.11.2006 г. на ОбС –  Русе, Общинският съвет реши:

1.Изменя списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, като точка №1113. ЖК “Дружба-3”, ЖБ “Мая”, вход “В”, етаж 1, апартамент №3 от раздел А. АПАРТАМЕНТИ се заличава и добавя нова точка 1293. ЖК “Дружба-3”, ЖБ “Мая”, вход “В”, етаж 1, апартамент №3 в списък №2 на общинските жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди.
    2. Да се продаде на  Венелин Пенков Петров общинско жилище, намиращо се в град Русе,   ЖК «Дружба-3», ЖБ «Мая», вход «В», етаж 1, представляващо апартамент №3 със застроена площ от 46,74 кв. м., състоящ се от стая, кухня, сервизни помещения; избено помещение №3 с площ от 8,44 кв. м.; заедно с 3,5552% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж на цена по-високата от пазарната цена 28 900,00 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.
3.Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор съгласно решението на Общинския съвет.