Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1188

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2, т.3 и чл. 6, ал.2 от ЗОС; и чл.2, ал.3 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

Обявява имот намиращ се в гр. Русе, на брега на река Дунав, представляващ: Гребна база-сграда с идентификатор 63427.2.4981.3-двуетажна масивна сграда със застроена площ 438 кв.м. и хангар за лодки-сграда с идентификатор 63427.2.4981.2-едноетажна масивна сграда със застроена площ 710 кв.м., за имот-публична собственост и го вписва в списъка за имоти публична общинска собственост. За същия следва да се състави акт за публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)