Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1189 Прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.12, ал.3 от ЗОС и чл. 10, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост, общинският съвет реши:

І. Предоставя безвъзмездно за управление, за срок от 5 /пет/ години на ОДМВР-Русе следните недвижими имоти-общинска собственост, намиращи се:
1. В гр. Русе, ул. „Александровска”№ 93 – самостоятелен обект с идентификатор 6342.2.4082.3.5, с площ 20,26 кв.м., намиращ се на втория етаж в административна сграда на обект „Градски хали” предмет на АОС № 6937/21.03.2013 г.
2. В град Русе, ул. „Борисова” № 91, бл. „Димчо Дебелянов”, вх.4, ет.0-самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.2601.10.27, с площ от 56,45 кв.м., предмет на АОС 7343/26.09.2014 г.
3. В град Русе, ул. „Йосиф Цанков” № 45-47, в приземен етаж,самостоятелен обект с идентификатор63427.4.2084.2.5, с площ 18,99 кв.м., предмет на АОС № 7292/02.07.2014 г.
4. В град Русе ул. „Плиска”, бл. „Първа пролет”, вх.1, ет.0- самостоятелен обект с идентификатор 63427.1.148.19.58, с обща площ от 98,71, предмет на АОС № 7073/01.10.2013 г., само част от имота, представляваща две помещения с обща площ от 35,85 кв.м.ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и да сключи договор.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)