Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1189 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 40, ал. 1 от ЗГ,  чл. 26, ал. 1, т. 1,  чл. 30 и чл. 90, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет  реши:

Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.317.30 по КККР на гр. Русе, с площ от 21 580,00 кв.м., в землището на гр. Русе, местност „Гърков дол“, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: широколистна гора,   предмет на АЧОС №5459/25.06.2008 г. и на Акт  №10661/22.12.2022 г. за поправка на акт за частна общинска собственост №5459/25.06.2008 г, вписани в Службата по вписвания – Русе, заедно с наличните в имота дървесни насаждения, с начална тръжна продажна цена 97 101,00 лв. (деветдесет и седем хиляди сто и един  лева),  без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

   Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)