Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1189 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 65 от АПК и във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС №298/17.12.2003 г. (посл. изм. с ДВ бр.36 от 03.05.2019 г.), Общински съвет – Русе реши:

Приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2019 г., съгласно Приложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Приложение

ОБЩИНА РУСЕ

ПРОГРАМА

НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Настоящата програма е разработена на основание чл. 12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта /накратко наричана Наредбата/, в съответствие с чл. 5а, т. т. 1, 2 и 3 от Закона за закрила на детето.

І. Закрила на деца с изявени дарби, по смисъла на Наредбата, е система от мерки за гарантиране развитието на дарбите на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява.

Средствата за финансиране се осигуряват от Министерството на културата, Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта по бюджета на Община Русе, както и от бюджета на Община Русе през 2019 г.

ІІ. Механизъм на предоставяне на закрила на деца с изявени дарби.

Документи

За мерките от Раздел І от Общинската програма се представят документи, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби от 2003 г., посл. изм. и доп. в ДВ бр. 36 от 3.05.2019 г., в сила от 3.05.2019 г. в областта на науката, изкуството и спорта /чл. 13 до чл. 16а вкл./.

За мерките от Раздел ІІ от Общинската програма се кандидатства с:

  1. Искане за предоставяне за закрила, съгл. чл. 13, ал. 2 от Наредбата;
  2. Копие от удостоверение за раждане или лична карта на детето;
  3. Документи, удостоверяващи класирането на детето или спечелена награда;
  4. Служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща че детето е ученик

Сроковете за кандидатстване:

  • В рамките на календарната година – за еднократно финансово подпомагане (Мерките по Раздел І, т. 1, т. 2 и Раздел ІІ от Общинската програма;
  • До 1 /един/ месец от възникването на основанието за предоставяне на стипендия (Мерките по Раздел І, т. 3 от Общинската програма).

Ученикът има право да получава една стипендия по реда на Наредбата и на едно еднократно финансово подпомагане от Мерките от Раздел ІІ на Общинската програма, но те трябва да са в различни области – наука, изкуство, спорт и от различни състезания.

Исканията за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби се разглеждат в срок 10 дни след края на всяко тримесечие

При вземане на решение за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби, кметът на общината се подпомага от експертно-консултативна комисия, назначена с негова заповед.

След обсъждането на документите, комисията в тридневен срок представя протокола от работата си на кмета на общината, заедно с мотивирано предложение за всяко едно от постъпилите искания.

РАЗДЕЛ І. ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, Т. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ (Приета с ПМС №298/2003г., посл. изм. на 3.05.2019 г. )  
МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ  
1. Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез еднократно финансово подпомагане. Дете от общинско училище, класирано индивидуално на първо, второ или трето място на национален или международен  конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката, изкуството и спорта, включени в Националната програма по чл. 11, ал. 1 за 2019 г.
1.1. Подпомагане за обучение в курсове по изкуства – курсове, майсторски класове, летни академии, за обучение в курсове по наука и изкуства, организирани от: училища, извънучилищни педагогически учреждения, научни и творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми. Дете от общинско училище, класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание, в областта на изкуството, науката и спорта, представило служебна бележка за включване в курсове по наука и изкуствата и документ за класиране.  
1.2. Подпомагане за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, организирани от: училища, извънучилищни педагогически учреждения, научни и творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми. Дете от общинско училище, класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта, представило служебна бележка за включване в пленер, обучителни и тренировъчни лагери и документ за класиране.  
1.3. Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания, включени в раздел ІІ т. 2 от програмата. Дете от общинско училище, класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта, представило покана или документ, потвърждаващ участието в национален или международен конкурс, включен в раздел ІІ, т. 2 от програмата през 2019 г., и документ за класиране.  
2. Подпомагане за участие в подготвителни курсове и/или индивидуална подготовка за постъпване в СУ „М-р Ат. Узунов“ и НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ по чл. 9, т. 2 и т. 3 за 2019 г. Дете от общинско училище, класирано на първо, второ и трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството или спорта на общинско, регионално, национално или международно равнище за 2019 г., предоставило документи по чл. 15, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата.  
3. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10 чрез предоставяне на стипендия. Ученик от общинско училище, класиран през 2019 г. индивидуално до навършване на 18-годишна възраст на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в Националната програма.  
3.1. Национални и международни конкурси, олимпиади или състезания, от раздели І, II, III на програмата по чл. 11, ал. 1, включени в общинската програма по чл. 12, ал. 2  за 2019 г. Ученик, класиран индивидуално през 2019 г. в съответната възрастова група/състезателна група/категория/вид/жанр изкуство/инструмент/раздел /направление/учебен предмет/наука/проект/вид спорт/спортна дисциплина  
3.2. Международни състезания и финали на държавни първенства за съответните възрастови групи и пол, включени в календарите на лицензираните български спортни федерации. 1. Ученик от общинско училище от VIII до XII клас, класиран индивидуално до навършване на 18 години, в индивидуален спорт, в индивидуален шампионат на първо, второ или трето място на Балкански първенства и/или Източноевропейски първенства, Европейски първенства, Световни първенства и Олимпийски игри, на първо място на финали на Държавни първенства или ученически игри по спортове, включени в общинската програма за 2019 г. на съответната община и представил необходимите документи; 2. Ученик от общинско училище от VIII до XII клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда в колективните спортове, от отбор, класиран на първо, второ или трето място на Балкански първенства и/или Източноевропейски първенства, Европейски първенства, Световни първенства и Олимпийски игри или първо място на финали на Държавно първенство, по спортове, включени в общинската програма за 2019 г. на съответната община.  – Индивидуалната награда се удостоверява с документ от съответната лицензирана българска спортна федерация. 3.Ученик с физически или със сензорни увреждания, от общинско училище, класиран до навършване на 18 години, на първо, второ или трето място на международно състезание или на първо място на финали на държавно първенство, по индивидуални спортове, включени в държавния и международния спортен календар на съответната лицензирана спортна организация и представил необходимите документи. 4. Ученик с физически или със сензорни увреждания, от общинско училище, спечелил до навършване на 18 години, индивидуална награда в колективните спортове, от отбор, класиран на първо, второ или трето място на международно състезание или на финали на държавно първенство, по спортове, включени в държавния и международния спортен календар на съответната лицензирана спортна организация и представил необходимите документи. – Индивидуалната награда се удостоверява с документ от съответната лицензирана спортна организация.  
НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ, ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ, ЗА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА ПО ЧЛ. 11, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ЗА 2019 ГОДИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ97/25.04.2019 г. ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ  
  РАЗДЕЛ ІІ. ДРУГИ МЕРКИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ    
1. Други мерки за предоставяне специална закрила на деца с изявени дарби чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане 1. Ученик от общинско или държавно училище в дневна форма на обучение, класиран индивидуално до навършване на 18-годишна възраст на първо, второ или трето място на международен, национален, регионален или общински конкурс, олимпиада или състезание, включени програмата за 2019 г. 1.1. на международно равнище: – за І място – до 180 лв.; – за ІІ място – до 150 лв.; – за ІІІ място – до 120 лв.. 1.2. на национално равнище: – за I място  –  до 120 лв.; – за II място – до 90 лв.; – за III място – до 70 лв. 1.3. на регионално и общинско равнище: – за I място – до 90 лв.; – за II място – до 70 лв.; – за III място – до 50 лв. 2. Ученик от общинско или държавно училище, спечелил до навършване на 18 години  индивидуална награда – „Най-добър…“, „Най-полезен…“ от отбор, колектив, състав в областта на изкуството, науката и спорта: на международно равнище – до 150 лв.; – на национално равнище – до 90 лв.; – на регионално равнище – до 50 лв.; – на общинско равнище – до 40 лв. 3. Ученик от СУ „М-р Атанас Узунов“, класиран до навършване на 18 години, в индивидуален спорт, в индивидуален шампионат, на второ или трето място на финали на държавно първенство по олимпийски дисциплини в олимпийските спортове, включени в учебната програма на училището и представил необходимите документи; Зачитат се постижения при минимум конкуренция от 6 участници в дисциплина или категория. В спорта модерен петобой се зачитат постиженията в дисциплините, по които се провеждат европейски първенства и/или световни първенства. В спортовете с теглови категории, се зачитат постиженията във всички категории за съответната възраст. 4. Ученик от общинско или държавно училище в дневна форма на обучение до навършване на 18 години, класиран на първо, второ или трето място на състезание или конкурс от Раздел І-ІІІ от Националната програма за 2019 г., когато възрастовата му група не се подпомага със стипендия.  
2. СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОТО    
А. МЕЖДУНАРОДНИ    
2.1. Международен конкурс за модерен балет „Танцуваща река” – м. април, гр. Русе Три възрастови групи  
2.2. Международен конкурс за фолклор „Северина“ – м. април, гр. Русе Една възрастова група  
Б. НАЦИОНАЛНИ    
2.3. Конкурс за изпълнители на народна музика – м. март, гр. Русе Три възрастови групи  
2.4. Конкурс за художествена творба по мисъл на Елиас Канети – м. април, гр. Русе Една възрастова група – VІІІ-ХІІ клас  
2.5. Национален ученически театрален фестинал „Климент Михайлов” – м. май, гр. Русе Две възрастови групи  
2.6. Национален конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” – м. ноември, гр. Русе Три възрастови групи  
2.7. Ученически литературен конкурс по цитат на български автор“ – м. ноември, гр. Русе Две възрастови групи – VІІІ-Х клас и ХІ-ХІІ клас  
В. РЕГИОНАЛНИ  
2.8. Регионален конкурс „За да я има България“- за възрожденска, следвъзрожденска и съвременна поезия – м. март гр.Русе Три възрастови групи  
3. СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА    
А. РЕГИОНАЛНИ    
3.3. Математически турнир „Черноризец Храбър” – м. ноември, гр. Русе Пет възрастови групи  
3.4. Великденско състезание по информатика и информационни технологии 1-8 клас – м. април, гр. Русе Девет възрастови групи  
3.5. Математическо състезание „Знам и мога” 1-4 клас – м. май, гр. Русе Четири възрастови групи по математика и ІV кл. рисунка на асфалт  
3.6. Математическо състезание „Паисий Хилендарски” 2-7 клас – м. ноември, гр. Русе Шест възрастови групи  
4. СЪСТЕЗАНИЯ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА    
А. МЕЖДУНАРОДНИ    
4.1. Международен турнир по бадминтон „Русенско лято” – м. юни, гр. Русе (13-15 годишни) Две възрастови групи  
4.2. Международен турнир по художествена и спортна гимнастика „Дунавска перла” – м. ноември, гр. Русе Осем възрастови групи  
4.3. Международен турнир по борба „Русенски легенди” – м. април Десет категории  
4.4. Международен турнир по стрелба с лък „Дунавски стрели” Една възрастова група – кадети и кадетки  
Б. НАЦИОНАЛНИ    
4.5. Национални състезания по моделизми – авио- и ракетомоделизъм, м. май – гр. Ловеч – авто- и корабомоделизъм, м. юни – гр. Враца   Четири възрастови групи Четири възрастови групи  
В. ОБЩИНСКИ    
4.6. „Ученически игри 2019“ 8 вида спорт 3 състезателни групи  
4.7. Лекоатлетически крос „Баба Тонка” – м. октомври 3 възрастови групи  
4.8. Състезание по спортно ориентиране купа „Русе“ 4 възрастови групи  
2.4. РЕГИОНАЛНИ КРЪГОВЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ, ОЛИМПИАДИ И КОНКУРСИ, ВКЛЮЧЕНИ В РАЗДЕЛИ І-ІІІ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА 2019 г.    
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В Раздел І 30 деца
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА,  ОБХВАНАТИ В Раздел ІІ 200 деца  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В ПРОГРАМАТА: 230 деца  
  Забележка: 1. Финансирането на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2019 г. се осъществява от: Раздел І – средства от държавния бюджет за мярката по чл. 10 от Наредбата /от общинския бюджет за мерките по чл. 8 и 9 от Наредбата; Раздел ІІ  – средства от общинския бюджет в размер на 20 000 лв., съгл. Приложение 4, функция „Образование“, дейност 389 – подпомагане на деца с високи постижения в областта на науката, културата и спорта на Решение №1060, прието с Протокол №42/05.02.19г. 2. За всяко изключение, несъответстващо в пълна степен на изискванията на Програмата – Раздел ІІ, eкспертно-консултативната комисия взема решение за финансово подпомагане, в съответствие с възможностите на програмата. Настоящята Програма е приета с Решение № 1189, прието с Протокол № 48/18.07.2019 г. на ОбС – Русе.    

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)