Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1189

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС, чл. 26, ал.3 и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, протокол № 111/29.04.2010 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет реши:

1. Дава съгласие да се извърши продажба на УПИ VІ-455, квартал 10 с площ 4 869 кв. метра, предмет на АОС № 6440/29.03.11 г. по плана на село Бъзън, Община Русе за цена в размер на 17 503.10 лева, без ДДС на „Акансу” ЕООД, чрез управител Адем Исуфов Чакалов и в качеството му на собственик на построената в имота сграда.
2. Дължимите данъци и такси, да се определят след влизане на решението в сила и са за сметка на купувача.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед, с която да определи цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба.
4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе в 14 дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)