Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 119 от 22.03.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 119
Прието с Протокол № 8/22.03.2012 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 и ал.2 ЗОС, чл. 37о , чл.37и, ал.ал.3,4,5 и ал.6 и чл.37п от ЗСПЗЗ, Общинският съвет, реши:
1. Отменя решение № 1138 и решение № 1139, приети с протокол № 57/17.03.2011 г. на Общинския съвет, с които са предоставени за индивидуално ползване пасищни площи на ЕТ „Вежен Церигг” в землището на с. Ново село и Гаврил Богданов Маринов в землището на с. Просена на основание чл.99, ал.1 от АПК, а именно противоречие с материалния закон – съгласно чл.37 п, ал.1 и ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи мерите и пасищата – общинска собственост могат да се отдават под наем или под аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни за срок от пет години, след провеждане на търг или конкурс.
2. Приема Годишния план за паша (Приложение№1 към настоящото предложение), като дава съгласие за разпределението за общо и индивидуално ползване по землища, съгласно годишния план за паша. Предоставянето за общо ползване на мерите и пасищата не гарантира подпомагането на земеделските стопани по схемата за единно плащане на земеделските стопани.
Ползвателите на общински пасища, мери за общо и индивидуално ползване се задължават да ги поддържат в добро екологично и земеделско състояние, отговарящо на изискванията в заповедта на Министъра на земеделието и храните.
3. Приема предложените от Кмета на Община Русе правила за ползване на общинските пасища (съгласно Приложение №2).
4. Дава съгласие за предоставяне за общо ползване на пасища от ОПФ, съгласно Приложение №3 на настоящото предложение (списък на ГД, подали искане за общо ползване), както следва:

Изтеглете цялото решение от тук!