Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 119 Прието с Протокол № 5/16.02.2024г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 година и чл.16 и чл.22, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

1.Приема бюджета на Община Русе за 2024 година – с преходен остатък в приходната и разходната му част в размер на 274 525 444 лева, както следва:

1.1. По приходите в размер на 274 525 444 лв. съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 157 171 384 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 137 214 149 лева.

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 600 306 лв., съгласно Приложение № 1А.

1.1.1.3. Финансиране на бюджетното салдо                                                 19 356 929лв.

В т.ч. преходен остатък от 2023 година                                                        19 590 467лв.

и §8803 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки

за средства от ЕС                                                                                              (-) 233 538лв.                                                                                                

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на                                        117 354 060 лв. в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на                                                         28 405 000лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на                                                     27 580 178лв.

– Приходи и доходи от собственост                                                             7 144 507лв.

– Общински такси                                                                                          17 332 283лв.

– Глоби, санкции и наказателни лихви                                                           1 170 000лв.

– Други неданъчни приходи                                                                             1 353 814лв.

– Внесени ДДС и др. данъци в-у продажбите                                           (-)2 080 556лв.

– Постъпления от продажба на нефинансови активи                               2 590 000лв.

 – Приходи от концесии                                                                                       70 130лв.

1.1.2.3. Помощи и дарения в размер на                                                              26 200лв.

1.1.2.4. Трансфери за местни дейности в размер на                                    (-)7 468 140лв.

 в т.ч.:

– Обща изравнителна субсидия                                                                      7 796 500лв.

       в т.ч. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване                    281 200 лв.

– Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности                    3 457 400лв.

– Трансфер за други целеви разходи за местни дейности                               992 600лв.       

            – Трансфери между бюджети                                                                      (-)774 000лв.

            – Трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС              (-) 18 940 640лв.

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми в размер на                                          30 262 671лв.

1.1.2.6.Финансиране на бюджетното салдо                                                 38 548 151лв.

 в т.ч.

– Придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала                    (-)200 000лв.

– Възстановена сума  по възмездна финансова помощ                                   341 889лв.

– Получени дългосрочни заеми от банки в страната                                   11 768 927лв.

– Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната                        (-)2 629 165лв.

       – Погашения по краткосрочни заеми /“ФЛАГ“АД/                                 (-)6 215 170лв.

   – §8803 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки

за средства от ЕС                                                                                            (-)819 700лв.

  • Чужди средства от други лица                                                                   (-)35 641лв.
  • Задължения по финансов лизинг и търговски кредит                            1 953 179лв.
  • Погашения по финансов лизинг и търговски кредит                            (-)201 950лв.
  • Отчисления по чл.60  от ЗУО                                                                 (-)8 060 015лв.
  • Преходен остатък от 2023 година                                                           42 645 797лв.                                                                                       

      /Приложение № 1Б/.

1.2. По разходите в размер на 274 525 444 лв. разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 2А, 3, 3А, 4 и 5.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности – текущ бюджет в размер на 155 033 971 лв., съгласно Приложение №3, 3А

1.2.2. За местни дейности – текущ бюджет в размер на 74 290 180 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 922 000 лв., съгласно Приложение №4.

1.2.3. Приема разчет за капиталови разходи в Инвестиционна програма в размер на 46 593 667 лв., в т.ч. от целева субсидия  3 457 400 лв., обекти финансирани с европейски средства 1 392 374 лв. съгласно Приложение №5.

1.2.4. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №10.

1.2.5. Приема индикативен разчет за капиталови разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейски съюз, средства по международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, съгласно Приложение №5; №16  и №16 А.

1.2.6. Приема план сметка за разходите на обществен посредник. Приложение №7

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа- дефицит/излишък в размер на (-)57 905 080 лв. Приложение №2А.

1.4. Приема първоначалния бюджет на Община Русе по агрегирани показатели, съгласно Приложение №2А.

 2. Определя числеността и утвърждава разходите за заплати през 2024 г., без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №17.

3. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

     3.1. Членски внос – 96 797 лв.,

     3.2. Помощи по Наредба №21 на Общински съвет гр. Русе за:

     – еднократни помощи  – 35 800 лв.;

     – подпомагане на деца в приемни семейства – 10 200 лв.;

     – помощи за новородени деца  – 163 500 лв.

     3.3. Общинска програма „Асистирана репродукция“ – 60 000 лв.

     3.4. Калкулации за погребения на социално слаби, бездомни и самотни хора за 2024г., както следва:   

     – Калкулация за християнско погребение – Приложение №27.;

     – Калкулация за мюсюлманско погребение – Приложение №28.

     3.5. Стипендии за 3-ма студенти в размер на 25 191 лв. (осигурени от местни приходи);

     3.6. Семестриални такси – 6 000 лв.

     3.7. Културен чек – 10 000 лв.

     3.8. Субсидии за читалища:

               3.8.1. Държавно финансиране – 1 222 312 лв. /Приложение №15/

   3.8.2. Дофинансиране с общински приходи  – 131 700 лв. за ремонт на читалищни сгради /Приложение №15А/

               3.8.3.  Дофинансиране с общински приходи  – 40 000 лв. за читалищна дейност

     3.9. Програма „Спорт“ –700 000 лв.

     3.10. Клубове на пенсионера, инвалиди и др. – 82 000 лв.   

     3.11 . Програма „Туризъм“ – 219 553 лв., в. т.ч. 80 000 лв. за 4бр. павилиони

     3.12. Фондация „Русе-град на свободния дух“ – 120 000 лв.

     3.13. Средства за Програма  „Култура“-130 000 лв.

     3.14. Целеви текущи и капиталови разходи в областта на електронното управление Приложение №5А

     3.15. Средства за Малки населени места – 1 547 200 лв., в т.ч. за ремонт на улици и друга инфраструктура 1 230 200 лв. и 317 000 лв. за благоустрояване и други дейности от местно значение./Приложение №6Б/

     3.16. Упълномощава кмета на общината да предостави на читалищата  средствата по т.3.8.3. след разпределението им, съгласно Закона за народните читалища. Да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.3.1.-3.13. Средствата за юридическите лица с нестопанска цел се предоставят само за нестопанската им дейност и не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер. В случаите, когато лицата извършват стопанска и нестопанска дейност са задължени да разграничат видовете си дейности така, че да е на лице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности. Средствата се предоставят при спазване реда на Закона за държавните помощи.

     3.17. При неизпълнение на приходната част по бюджета на общината, което може да доведе до влошаване на финансовия стабилитет, трансферите на второстепенните разпоредители с бюджет за разходите, финансирани от общински приходи, могат да бъдат намалени под утвърдените им размери от първостепенния разпоредител.

4. Приема следните лимити за разходи:

4.1.СБКО в размер на 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения.

4.2.Разходи за представителни цели на кмета и представителни разходи на Председателя на ОбС в изпълнение на чл. 98 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. /Приложение №8/

     4.3.Средства за диоптрични очила в размер до 80 лв. и до 100 лв. за членове на синдикални организации, съгласно Наредба 7/15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

     4.4. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за населените места – кметства, които не са определени като второстепенни разпоредители, съгласно Приложение №6А.

5. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски-за пътуване в границите на населеното място, в съответствие с характера на трудовата дейност и за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Приложение №18.

6. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния персонал на общинските предприятия, съгласно Приложения № №13; 14; 19; 20; 21; 22; 22А; 22Б;23; 23А;23Б;23В;24; 25;25А;25Б и 26.

7. Приема текущите бюджети на кметствата за 2024 г.  /Приложение №6/.

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2024г. и прогнозни показатели за периода 2025 и  2026 г. – Приложения №№11; 11А; 11Б; 11В; 11Г и 11Д .

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2024 година, съгласно Приложение №12.

10. Определя максимален размер на дълга, както следва:

10.1. Максимален размер на плащанията по общинския дълг към края на 2024 година, съгласно чл.32, ал.1 от ЗПФ /2021; 2022 и 2023 г./ –   8 864 068 лв.

10.2. Дългът от финансови посредници в изпълнение на финансов инструмент, управляван от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България – ЕАД, не се включва при прилагане на ограничението по чл.32, ал.1 от ЗПФ.

10.3. Максимален размер на общински гаранции за 2024 г., съгласно чл.32, ал.2 от ЗПФ – 3 290 103 лв.

10.4.  Намерения за поемане на нов общински дълг за 2024 г.-0 лв.; в т.ч. общински гаранции – 0 лв. /Приложение №9/.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 година по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения не могат да надвишават  15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти  за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

13. На основание чл.125, ал.1 от ЗПФ оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

13.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

13.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

13.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2.2. от настоящето решение.

14. Възлага на кмета:

14.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

14.2. Да  организира и утвърди разпределението на бюджета по параграфи и тримесечия на Първостепенния разпоредител с бюджет, както и на всички Второстепенни разпоредители.

14.3. Да информира ОбС в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

14.4. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ, включително и да извършва вътрешни компенсирани промени по показателите.

14.5.  Да извършва служебна корекция на бюджет 2024 г. по приходната и разходната му част за обезщетения, получени от Застрахователни компании.

14.6. Да извършва служебна корекция на бюджет 2024 г. по приходната част по параграфи, отчитащи се със знак минус,  без да изменя общия размер на приходите.

14.7. Да извършва служебна корекция на бюджет 2024 г. по приходната и разходната част по показателите на Единната бюджетна класификация, със сумите на получените помощи, трансфери и субсидии, както и със сумите на реализираните собствени приходи на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети.

14.8. Съгласно чл.130 от ЗПФ да ограничава или спира финансирането на бюджетните организации, звена  и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната дисциплина до преустановяване на нарушението.

14.9. Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.

15. Упълномощава кмета:

15.1. При спазване изискванията на чл.104, ал.1, т.4 и чл.126 от Закона за публичните финанси, да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания, в т.ч. и авансови, които Община Русе има по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз,  по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общински съвет.

15.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти. Да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове, и от други донори, по международни, национални програми и  други програми, и от други източници, за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.

15.3. Да сключи договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на културни институти, както следва:

15.3.1. ДТ „Сава Огнянов” – 100 000 лв.

15.3.2. Държавна опера – 100 000 лв.

15.3.3. Държавен куклен театър – 70 000 лв.

15.3.4. Средствата да се предоставят при спазване реда на Закона за държавните помощи.

16. Финансирането за външни дейности по културата в размер на 529 500 лв. да се използва за финансов принос при кандидатстване към Национален фонд „Култура“ по Програма за безвъзмездно финансиране „Ново поколение местни политики за култура“ с цел ефективно изпълнение на дейности, предвидени в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.

17.Дава съгласието си Второстепенните разпоредители с бюджет от функция „ Почивно дело, култура и религиозни дейности“, група „Култура“ да прилагат системата на делегирани бюджети, като събраните собствени приходи остават за техни цели, съгласно Приложение №1А.

18. Одобрява разчетите за разходи по План сметка на дейност „Чистота“ за 2024 г., съгласно Приложение №32.

19. Няма просрочени задължения от предходната година. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през годината /10%/, съгласно Справка за просрочени вземания и задължения по Приложения №29 и №30.

20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №31.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)