Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 119 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да придобие безвъзмездно правото на собственост върху част от имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.7.771 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с административен адрес в град Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев“ №2, с площ 15 895 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование, заедно с изградените в него сгради:
1.1. Сграда с идентификатор 63427.7.771.1, със застроена площ 96 кв.м., със сутерен – масивна, едноетажна, с предназначение: Промишлена сграда, представляваща топла връзка, построена през 1968 г;
1.2. Сграда с идентификатор 63427.7.771.2, със застроена площ 449 кв.м., със сутерен – масивна, едноетажна, с предназначение: Сграда за образование, представляваща актова сграда, построена през 1968 г;
1.3. Сграда с идентификатор 63427.7.771.3, със застроена площ 1271 кв.м., със сутерен – масивна, триетажна, с предназначение: Сграда за образование, представляваща учебен корпус, построена през 1968 г;
1.4. Сграда с идентификатор 63427.7.771.4, със застроена площ 66 кв.м., със сутерен – масивна, едноетажна, с предназначение: Промишлена сграда, представляваща топла връзка, построена през 1968 г;
1.5. Сграда с идентификатор 63427.7.771.5, със застроена площ 496 кв.м., със сутерен – масивна, едноетажна, с предназначение: Сграда за образование, представляваща спортен салон, построена през 1968 г., предмет на Акт №6269/12.11.2015 г. за частна държавна собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване собствеността на недвижимия имот, описан в точка 1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)