Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 119 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 6, ал. 2, чл. 3 и чл. 5от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

   Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:

  1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за фотоуслуги, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Здравец-изток“, северно от бл. „Мура“ , с площ от 32,00 кв. м, т. 53 от Общата схема на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна месечна наемна цена – 79,00 лв. (Седемдесет и девет лева) без включен ДДС.

              2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници, пакетирани стоки и закуски, находящ се в гр. Русе, бул. „Генерал Скобелев“, пред блок „Бачо Киро“, с площ от 4,50 кв. м, т. 1404 от Общата схема на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна месечна наемна цена – 53,00 лв. (Петдесет и три лева) без включен ДДС.

              3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за услуги (ремонт на електронна техника), с площ от 4,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, бул. „Генерал Скобелев“ ъгъла с ул. „Муткурова“, т. 412 от Общата схема на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна месечна наемна цена – 26,00 лв. (Двадесет и шест лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)