Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1190 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 103, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 14, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 2, чл. 2, ал. 1, т. 13, чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да се отдадат под наем, при спазване на правилата в областта на държавните помощи, за срок от пет години, като тото-пунктове, на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, ЕИК 202766380, обекти – частна общинска собственост, както следва:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.5612.3.15, с площ 5,80 кв. м., с предназначение на самостоятелния обект – За спортна и развлекателна дейност, брой нива на обекта – 1,  намиращ се в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.5612.3, с предназначение – Жилищна сграда със смесено предназначение, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.5612, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“ №16, бл. 14, вх. 3, ет. 0, обект №3А, предмет на Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №6564/28.11.2011 г., който се отдава под наем като тото-пункт, с месечна наемна цена – 50,00 лв. (Петдесет лева) без включен ДДС.

            2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.2136.12.12, с площ 6,00 кв. м., с предназначение на самостоятелния обект – За търговска дейност, брой нива на обекта – 1,  намиращ се в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.2136.12, с предназначение – Жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.2136,                              с административен адрес: гр. Русе, ул. „Панайот Хитов“ №46, ет. 1, предмет на Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №10639/10.11.2022 г., който се отдава под наем като                  тото-пункт, с месечна наемна цена – 43,00 лв. (Четиридесет и три лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)