Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1191 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 14, чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от седем години, като офис, на помещение, с площ 28,50 кв. м., разположено на първи етаж в югоизточната част на масивна двуетажна сграда №0.277.3, със застроена площ 543,00 кв. м., с предназначение – Друг вид обществена сграда, ситуирана в поземлен имот №0.277 по Кадастралния план на гр. Мартен, ЕТАТТЕ 47336, Община Русе, представляващ УПИ VІІІ-277 – за Общински център, в кв. 181 по Регулационния план на гр. Мартен, ЕТАТТЕ 47336, Община Русе, с административен адрес: гр. Мартен, Община Русе, ул. „Христо Смирненски“ №7, предмет на АПОС №7332/ 02.09.2014 г., с начална тръжна месечна наемна цена – 85,00 лв. (Осемдесет и пет лева) без ДДС.

2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване, под наем за срок от седем години, като офис, на помещение, с площ 58,35 кв.м., разположено на първи етаж в южната част на масивна едноетажна сграда №0.277.8, със застроена площ 115,00 кв. м., с предназначение – Друг вид обществена сграда, ситуирана в поземлен имот №0.277 по Кадастралния план на гр. Мартен, ЕККАТЕ 47336, Община Русе, представляващ УПИ VIII-277 – за Общински център, в кв. 181 по Регулационния план на гр. Мартен, ЕТАТТЕ 47336, Община Русе, с административен адрес: гр. Мартен, Община Русе, ул. ,,Христо Смирненски“ №7, предмет на АПОС №7332/02.09.2014 г., с начална тръжна месечна наемна цена – 174,00 лв. (Сто седемдесет и четири лева) без ДДС.

3. Тридесет на сто от постъпленията от получените наеми на помещенията – общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)