Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1191 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Русе с проект по процедура № BG16M1OP002-5.004 “Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОПОС 2014-2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)