Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1192 Прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА); чл. 154, ал. 1, т. 2, чл. 156, ал. 1 и ал. 2, чл. 266, ал. 1, ал. 2 и ал. 5, т. 1 от Търговския закон; чл. 5, чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 16, чл. 29, ал. 1, т. 3, чл. 30 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1.Отписва от баланса на „Паркстрой” ЕООД за сметка на собствения капитал, група „Резерви” активи с балансова стойност към 31.12.2014 г. в размер на 65 286,29 лева, в т.ч. земи – 10 547,22 лева, сгради – 54 344,66 лева, машини и производствено оборудване – 394,41 лева.
2.Включва в баланса на Община Русе получените от „Паркстрой” ЕООД активи с балансова стойност към 31.12.2014 г. в размер на 65 286,29 лева, в т.ч. земи – 10 547,22 лева, сгради – 54 344,66 лева, машини и производствено оборудване – 394,41 лева.
3.Предоставя за управление на ОП „Паркстрой – Русе” активи с балансова стойност към 31.12.2014 г. в размер на 22 058,44 лева, в т.ч. земи – 10 547,22 лева, сгради – 11 116,81 лева, машини и производствено оборудване – 394,41 лева.
4.Допълва Приложение №2 към чл. 12 от Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” – Списък на активите, които се предоставят за управление на ОП „Паркстрой – Русе”, с активите по т. 3 от настоящото решение.
5.Преминаването на активите по т. 1, 2 и 3 от настоящото решение да бъде отразено счетоводно.
6.Прекратява общинско търговско дружество „Паркстрой” ЕООД и открива производство за ликвидацията му, считано от 01.01.2015 г.
7. Освобождава от длъжност и от отговорност управителя на „Паркстрой” ЕООД Камен Иванов Каменаров поради прекратяване на дружеството, считано от датата на вписване на ликвидатора в Търговския регистър.
8. Определя за ликвидатор на „Паркстрой” ЕООД Камен Иванов Каменаров – управител на дружеството и възлага на Кмета на Община Русе да сключи договор с ликвидатора, съгласно изискванията на ТЗ и Наредба №9 на Общински съвет – Русе.
9.Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 3 (три) минимални работни заплати.
10.Определя срок за извършване на ликвидацията до 12 месеца, считано от датата на вписване на ликвидатора в Търговския регистър.

СПИСЪК на активите, които се предоставят на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ изтеглете от тук

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)