Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1192 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.19, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години, като клуб, на Сдружение „Дружество за лица с тежки физически увреждания – Смелост – Русе“, ЕИК 117586490, помещение с площ 80,00 кв. м, представляващо част от самостоятелен обект в сграда, с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.2601.12.28, със застроена площ на целия самостоятелен обект – 106,12 кв. м., с предназначение на самостоятелния обект – за здравни и социални услуги, брой нива на обекта – едно, разположен в сграда №12, разположена в поземлен имот с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.2601, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Борисова “ 99, ет. 0, описан в АЧОС № 6951/18.04.2013 г. срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 68,00 лв. без включен ДДС.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)