Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1192 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 17, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал.1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Русе реши: 

1. Възлага на „Звено за социални услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж предоставянето на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” на територията на община Русе като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/.

2. Възлага на кмета на общината да утвърди „Правила за предоставяне на патронажната грижа”, съобразно утвърдената по проект BG05M9OP001-2.028-0001 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 1“ Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания и Решението на ЕК за УОИИ (Решение на комисията от 20 декември 2011 год. в срок до 30.08.2019 година).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)