Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1192

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1192
Прието с Протокол №   55/26.01.2007 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и  чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе; раздел І, чл.2, ал. 1, т.37 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе, във връзка със Заповед № РД01/297 от 11.02.2005 г. на кмета на Община Русе,  Общинският съвет реши:
    
    1. Изменя т.1 от решение № 961, прието с протокол № 71 от 30.05.2003г. на ОбС – Русе, като отменя предоставеното право на ползване в частта, касаеща сградата на ОДЗ”Приказен свят”, с. Николово, по АПОС № 3784 от 30.11.2001г.
2. Дава съгласие да се проведе конкурс за отдаване под наем за срок от две години на  част от имот публична  общинска собственост, представляващ 15,00 кв.м. полезна площ, в дясно от централния вход във втори корпус на ОДЗ «Приказен свят» – с.Николово при базисна (начална) месечна наемна цена – 220,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.37 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет.
3. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на конкурс по точка 1 след влизане в сила Решение на Общинския съвет издаде заповед, определяща спечелилия търга и сключи договор за наем за срок от две години с лицето спечелило търга .