Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1192

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.30 от Наредба №1 на ОбС – Русе за общинската собственост и протокол №119 от 15.04.2011 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот – незастроен терен, намиращ се по ул. „Белмекен” №34, град Русе, представляващ ПИ 2431 от кв. 768 по регулационния план на ЖК „Родина – ІІІ” – град Русе, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти ПИ с дентификатор 63427.5.942, с площ от 465,00 кв. м., предмет на Акт за частна общинска собственост №5550 от 08.10.2008 г., при начална тръжна цена 58 880,00 лева, без включен ДДС.
2.Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждането на публичен търг с явно наддаване, след влизане в сила на решението на Общински съвет – Русе.
3.Упълномощава Кмета на Община Русе въз основа на резултатите от търга да издаде заповед, с която да се определи спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)