Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1193 Прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 31, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, във връзка с подадено в общинска администрация заявление за откриване на процедура за продажба и становище изразено в протокол № 29 от 24.09.2014 г. на комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г., като включва 1/3 идеална част от общински недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 63427.4.2358 целия с площ 311 кв.м., с административен адрес: Община Русе, град Русе, ул. „Ропотамо“ № 4, предмет на Акт за частна общинска собственост №4026/28.08.2003 год., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 5290,00 лв.
2. Дава съгласие за продажба на 1/3 идеална част от общински недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 63427.4.2358 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД-18-91 от 15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, предмет на акт за частна общинска собственост целият с площ от 311 кв.м, вписан под №4026 в актовите книги на имотите – общинска собственост при отдел “Общинска собственост”, Дирекция „Икономика и управление на собствеността” към Община Русе, вписан под № 115, том XXXII , н. д. 7402, вх. № 12602 от 06.11.2003 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе на Валентин Симеонов Ламбев на цена от 5290, 00 лева, без ДДС данъци и такси.
3. Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.
Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от обявяването му по реда на АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)