Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1193 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.3, т.7 от Закона за общинския дълг и във връзка с чл.17б и чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг Общински съвет – Русе реши:

 1. Дава съгласие за изпълнение на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност на външното изкуствено осветление на град Русе, кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, чрез механизъм на договор с гарантиран резултат – ЕСКО договор, в съответствие с доклад от обследване за енергийна ефективност на система за външно изкуствено осветление на община Русе.
 2. Възлага на Кмета на община Русе да проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Проектиране,доставка и внедряване на система за външно изкуствено осветление“в гр. Русе, кв. „Средна кула“, кв. „Долапите” чрез договор с гарантиран резултат – ЕСКО договор, при условията на поемане на общински дълг за осигуряване на средствата за плащания към изпълнителя по договора, които за срока на изпълнението на договора следва да съответстват на реализираните икономии от енергопотребление на обектите, в които се внедряват енергоспестяващите мерки, при следните параметри:
  1. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност – 1 953 179,44 лв., съответстващ на максималната стойност на инвестицията, необходима за
   въвеждане на енергийно спестяващите мерки;
  2. вид валута – лева;
  3. вид на дълга – дълг за реализиране на дългосрочен договор с гарантиран
   резултат (ЕСКО договор) съгласно член 73, ал.4 от ЗЕЕ;
  4. начин на финансиране и осигуряване на средствата:
   2.4.1. реализирането на енергоспестяващите мерки се финансира
   изцяло със средства на избрания изпълнител и/или осигурени от него чрез трето лице, съгласно чл. 73, ал. 4 от ЗЕЕ;

2.4.2. инвестицията се изплаща изцяло със средства от реализираните
икономии от електроенергия и поддръжката на външното изкуствено осветление, които за срока на изпълнението на договора с гарантиран резултат съответстват на
нормализираното енергопотребление на обектите, в които се внедряват
енергоспестяващите мерки;

 1. начин на обезпечаване – финансови средства от местни приходи и обща
  изравнителна субсидия;
 2. начин на погасяване – на равни вноски плащани на шестмесечие. Първата вноска е дължима след приемане на инвестицията с приемо-предавателен протокол.
 3. условия за погасяване на задължението към изпълнителя – съгласно
  погасителен план, предложен от избрания изпълнител, за срока за откупуване на
  инвестицията; Възможно е частично или пълно предсрочно погасяване без начисляване на такси и комисионни
 4. условия за погасяване на дълга – чрез средствата от реализираните
  икономии от електроенергия и поддръжката на външното изкуствено осветление, които за срока на изпълнението на договора с гарантиран резултат съответстват на
  нормализираното енергопотребление на обектите, в които се внедряват
  енергоспестяващите мерки;
 5. максимален срок за изплащане на инвестицията по внедряване на
  мерките – до 5 години;
 6. максимален срок за изплащане на дълга – срока на договора за
  гарантиран резултат, но не повече от 5 години;
 7. лихвен процент – до 1,50 %
 8. такси и комисионни – без начисляване на такси, комисионни и други
  възнаграждения;
 9. За периода на изплащане на инвестицията по договора с гарантиран резултат –
  ЕСКО договора, в съответствие с условията на поетия общински дълг и клаузите на
  сключения договор с гарантиран резултат, в бюджетите на общината да се планират и осигуряват средства, които за срока на изпълнението на договора съответстват на
  нормализираното енергопотребление за външно изкуствено осветление на гр. Русе, кв. „Средна кула“, кв. „Долапите“.
 10. Упълномощава Кмета на Община Русе да предприеме всички необходими
  законосъобразни действия във връзка изпълнение на настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)