Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1194 Прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и във връзка с подадено в общинска администрация Заявление вх. №ОИ-04-4 от 17.07.2014 г. за прекратяване на съсобственост и становище изразено в протокол №29 от 24.09.2014 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г., като включва недвижим имот представляващ част от незастроен Поземлен имот с идентификатор 63427.2.1985 целия с площ от 425 кв. м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ по регулационен план ПИ 1985 в кв.427 от Централна градска част на град Русе на ул. „Преспа” №3, която част съставлява 209/425 идеални части, и е предмет на Акт за частна общинска собственост, вписан под №7335 от 12.09.2014 г. в актовите книги на имотите – общинска собственост към отдел “Общинска собственост”, дирекция „Икономика и управление на собствеността” при Община Русе, вписан под №159, том 31, н. д. 6127/8, вх. №12409 от 23.09.2014 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 69 800,00 лева.
2.Дава съгласие за продажба на ½ идеална част на Борил Донев Иванов и съпругата му Жанета Георгиева Иванова и на ½ идеална част на Пена Димитрова Петрова от общински недвижим имот, а именно част от незастроен Поземлен имот с идентификатор 63427.2.1985 целия с площ от 425 кв. м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ по регулационен план ПИ 1985 в кв. 427 от Централна градска част на град Русе на ул. „Преспа” №3, която част съставлява 209/425 идеални части, предмет на Акт за частна общинска собственост, вписан под №7335 от 12.09.2014 г. в актовите книги на имотите – общинска собственост към отдел “Общинска собственост”, дирекция „Икономика и управление на собствеността” при Община Русе, вписан под №159, том 31, н. д. 6127, вх. №12409 от 23.09.2014 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе, на цена в размер на 69 800,00 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси по сделката са за сметка на купувачите на земята – Борил Донев Иванов и съпругата му Жанета Георгиева Иванова и Пена Димитрова Петрова.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински Съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)