Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1194 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

        На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и  искане с вх. № УТ-16-23/03.05.2019 г.  от  Община Русе, Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план на трасе за изграждане на осветление на републикански път I – 2 Русе – Разград до кръстовището за гр. Кубрат и кв. „Средна кула“, гр. Русе през имоти с идентификатори: 63427.106.33, 63427.299.25 и 63427.314.34 – държавна публична собственост;  63427.298.62, 63427.299.26, 63427.309.42, 63427.309.43, 63427.314.31 и 63427.314.32 – общинска публична собственост по първи  вариант на трасе.    

2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе  за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)