Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1194

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1194
Прието с Протокол №   55/26.01.2007 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.т. 6 и 7 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1, т. 2 , и чл. 66, ал.1 от ЗМДТ и чл.14, ал.1 от Наредба № 16 на ОбС – Русе , Общинския съвет реши:

Утвърждава Промяна на план-сметка за необходимите разходи през 2007г. в размер на 6 199 988 лв., съгласно Приложение 1 и 523 669лв., съгласно Приложение 2
Средствата по Приложение 1 за извършване на услугите – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и чистотата на териториите за обществено ползване на територията на Община Русе да се съберат съгласно размера на такса битови отпадъци, утвърден от ОбС-Русе с Решение № 832/26.01.06 год.  и съгласно подадени декларации по чл. 16 на Наредба 16 на ОбС Русе за 2007 год.
    Недостига да се поеме от преходния остатък към 31.12.2006г.

Приходи от ТБО за 2007 год.:
Физически лица     – 2 150 424 лв.
Юридически лица     – 3 109 661 лв.
                                      – 5 260 085лв.
От преходен остатък    –    939 903 лв.
ОБЩО                              – 6 199 988 лв.

3. Решението влиза в сила от 1 февруари 2007 год

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

 

 

 

 

 

 

 

било

става

1.

За осигуряване на съдове за битови отпадъци

 

0

0

2.

За събиране на битовите отпадъци и

 

 

 

 

 

транспортирането до депа

 

 

 

2825885

2851606

2.1.

За гр. Русе и кварталите

 

 

 

2545270

2570991

2.1.1.

гр. Русе – /събиране на битови отпадъци/

 

 

2000000

2025721

2.1.3.

гр. Русе – /разделно събиране на битови отпадъци/

 

450000

450000

2.1.4.

ДЗС

 

 

 

 

 

6200

6200

2.1.5.

Средна кула

 

 

 

 

60320

60320

2.1.6.

Долапите

 

 

 

 

 

25850

25850

        2.1.7.

Чифлика

 

 

 

 

 

2900

2900

2.2.

За кметствата

 

 

 

 

280615

280615

2.2.1.

Мартен

 

 

 

 

 

47890

47890

2.2.2.

Николово

 

 

 

 

 

52000

52000

2.2.3.

Тетово

 

 

 

 

 

30810

30810

2.2.4.

Ново село

 

 

 

 

25120

25120

2.2.5.

Сандрово

 

 

 

 

 

31950

31950

2.2.6.

Червена вода