Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1194

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.41, ал.2 ЗОС, чл.30 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, протокол № 119/15.04.2011 г. на Комисията общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба на гореописаните имоти, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти:
1.1. Общински недвижим имот в град Русе, ЖК „Средна кула“, ул. „Бачо Киро“, идентификатор 63427.10.1092 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и точка десет точка хиляда деветдесет и две), с площ 662 (шестстотин шестдесет и два) кв.м по кадастралната карта на града, описан в АОС №№5978/11.06.2009 г., с начална тръжна цена 12 800 лв., без ДДС;
1.2 Общински недвижим имот в град Русе, ЖК „Средна кула“, ул. „Бачо Киро“, с идентификатор 63427.10.1093 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка десет точка хиляда деветдесет и три), с площ 595 (петстотин деветдесет и пет) кв.м по кадастралната карта на града, описан в АОС №№5979/11.06.2009 г. с начална тръжна цена 11500 лв., без ДДС;
Дължимите данъци и такси са за сметка на приобретателите.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, след влизане в сила на решението на Общинския съвет – Русе, издаде заповеди за определяне на спечелилите участници и сключи договори за продажба на имотите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)