Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1195 Прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 42, ал.2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и във връзка с подадено в общинска администрация заявление вх. №ОИ-05-1 от 21.02.2014 г. за учредяване право на пристрояване на съществуващо таванско помещение и становище изразено в протокол №24 от 29.04.2014 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване право на пристрояване на Емилия Трифонова Славова на таванско помещение №6, с площ на пристрояването от 14,40 кв. м. и приобщаването му към съществуващото жилище, нейна собственост – апартамент „И”, представляващ Самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.4100.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, разположен на четвърти етаж във вход 1 на жилищен блок „Стефан Караджа”, построен с отстъпено право на строеж върху общински ПИ с идентификатор 63427.2.4100 по кадастрална карта и кадастрални регистри с площ от 1171 кв. м, представляващ по регулационен план УПИ ІІІ-4100 от кв. 314 на ЦГЧ, с адрес на имота: град Русе бул. „Цар Освободител” №1, на цена 4 060,00 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси по учредяване правото на пристрояване са за сметка на приобретателя Емилия Трифонова Славова.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински Съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)