Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1195 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 90 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 7, ал. 1, 3 и ал. 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Общинският съвет реши:

Приема Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе за 2023 година, както следва:

  1. В гори, попадащи в териториалния обхват на ДЛС „Дунав“:


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД ЗА 2023 Г. СЪГЛАСНО ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕпо редКметствоПодотдел ио ГСППлощ на подотдела /ха/Вид гораЗапас мЗ /ха/Общ запас /мЗ/Предвидено ползване по ГСП /м3/Забележка
1гр.Русе13-х10.4Шир. Нискост.883535ак
2с. Ново село174-л1.5Шир. Високостъбл.13320030Пл.ясен
3с. Николово194-в10.5Шир. Нискост.59620620ак
4с. Николово194-г7.8Шир. Нискост.78610610ак
5с. Николово194-к6.3Шир. Нискост.100630630ак
6с. Просена194-е17.3Шир. Нискост.7813501350ак
  1. В гори, попадащи в териториалния обхват на ДГС „Сеслав“:
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД ЗА 2023 Г., СЪГЛАСНО ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕпо редКметствоПодотдел по ГСППлощ на подотдела /ха/Вид гораЗапас мЗ /ха/Общ запас /мЗ/Предвидено ползване по ГСП /м3/
Забележка
1с.Тетово72-а6.1Шир. Нискост.112680680ак
2с.Тетово72-б9.5Шир. Вискост.1391320240пл.ясен,гбр,здб,цер,српл.
3с.Тетово72-в8.4Шир. Вискост.2301930390срлп,цер,пляс,здб.
4с.Тетово72-г11.9Шир. Вискост.2392840570срлп
5с.Тетово
72-е0.5Шир. Вискост.21511030срлп,здб,пляс.
6с.Тетово72-и6.2Шир. Вискост.1891170290срлп,цер,пляс,здб,кгбр, мж.
7с.Тетово73-г2.7Изд. за превръщане13536060срлп,цер,пляс,мж,кл.гр.
8с.Тетово73-д4.2Шир. Вискост.207869131ср.лп,пл.яс.
9с.Тетово73-ж3.4Шир. Вискост.191650 100срлп,цр,пляс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)