Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1195

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал.1 от ЗОС; чл.10, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва решение № 369 на ОбС-Русе, прието с протокол № 19/29.10.2004 г., както следва:
– Към сградата по ул. „Шумнатица” № 4 се добавя и терен представляващ ПИ с идентификатор 63427.5.281 с площ 5 123 кв.м.;
– Към сградата по ул. „Чипровци” № 13а се добавя и терен представляващ ПИ с идентификатор 63427.5.415 с площ 2 530 кв.м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)