Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1196 Прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и , чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, протокол № 28/28.08.2014 г. на Комисията по общинска собственост, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

I. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г., както следва:
1. незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.156.706 съгласно приетите кадастрална карта и кадастрални регистри на град Русе, местност „Под Левента“, с площ от 1060 кв.м, предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от РЗР на ЗСПЗЗ), предмет на АЧОС №7300 от 08.07.2014 г. (вписан под № 69 том 25 ДВР 9991 вх. № 10109 от 31.07.2014 г., с прогнозен приход от продажбата в размер на 3825,00 лева, без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.156.706 съгласно приетите кадастрална карта и кадастрални регистри на град Русе, местност „Под Левента“, с площ от 1060 кв.м, предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от РЗР на ЗСПЗЗ), предмет на АЧОС №7300 от 08.07.2014 г. (вписан под № 69 том 25 ДВР 9991 вх. № 10109 от 31.07.2014 г.), с начална тръжна цена 3825,00 лева, без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилият участник-купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)