Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1196 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, чл. 9 и чл. 73, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. В чл. 23, ал. 1 след думата „автомати“ се поставя запетая и се добавя израза „зарядни колонки за електрически превозни средства“.

§ 2. В чл. 23, ал. 1, т. 1.1. след „витрини“ се поставя запетая и се добавя „автомати, зарядни колонки за електрически превозни средства“.

§3. В чл.23, ал.1, т.1 да се добави отделна подточка 1.3.: „За разполагане на зарядни колонки за електрически превозни средства – без такса за разполагане през първите три години, считан от влизането в сила на тази норма.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)