Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1196

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.42, ал.2 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, протокол № 115/24.11.2010 г. на Комисията по общинска собственост и искане вх. № 94ЯЯ/0043/04.06.2009 г. от Янко и Петя Янкови, от гр. Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж на Янко Тодоров Янков и Петя Илиева Янкова от гр. Русе, за пристрояване на едноетажна пристройка със застроена площ 18,17 кв.м., към съществуващ търговски обект-снек-бар-с идентификатор 63427.1.163.4.12, намиращ се в гр. Русе, жк „Възраждане”, ул. ”Плиска” № 36, до бл. „Акедемик”, попадащ върху ПИ с идентификатор 63427.1.163 по плана на гр.Русе, на стойност 3 630 лв., без включен ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и да са за сметка на Янко Тодоров Янков и Петя Илиева Янкова от гр. Русе.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)