Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1197 Прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 31, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, Протокол № 29/24.09.2014 г. на Комисията по общинска собственост, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявление за закупуване на имота, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 г. за УПИ VI-156 с площ 830 кв.м., находящ се по ул. „Филип Тотю“ № 6, кв. 17 по регулационния план на село Басарбово, предмет на Акт № 5573/19.11.2008 г. за частна общинска собственост, вписан под № 139, том 51, н.д. 12704, вх. № 20245/26.11.2008 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 8120,00 лв. (осем хиляди сто и двадесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за извършване на продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС на УПИ VI-156 с площ 830 кв.м., находящ се по ул. „Филип Тотю“ № 6, кв. 17 по регулационния план на село Басарбово, предмет на Акт № 5573/19.11.2008 г. за частна общинска собственост, вписан под № 139, том 51, н.д. 12704, вх. № 20245/26.11.2008 г. в Агенцията по вписвания-Русе на Куна Колева Алексиева, срещу заплащане от купувача на сумата в размер на 8120,00 лв. (осем хиляди сто и двадесет лева) без ДДС, данъци и такси. Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)