Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1197 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Русе реши:

1. Община Русе да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект “Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“, финансиран по Споразумение за партньорство LIFE IP CLEAN AIR/ LIFE17 IPE/BG/000012– от 30.01.2019 г., подписано между Столична Община и Община Русе Максимален размер на дълга – 1 368 000 лв. (словом: Един милион триста шестдесет и осем лева)

  • Валута на дълга – лева
  • Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем
  • Условия за погасяване:
  • Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване
  • Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Координиращия бенефициент – Столична община съгласно Споразумение за партньорство LIFE IP CLEAN AIR /LIFE17 IPE/BG/000012–и/или собствени бюджетни средства
  • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %.
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
  • Начин на обезпечение на кредита:
  • Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Русе, по която постъпват средствата по проект „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по Споразумение за партньорство № LIFE IP CLEAN AIR/ LIFE17 IPE/BG/000012;
  • Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Русе, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Русе да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на Фонд ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)