Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1197 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с  чл. 129, ал. 2 във връзка с  чл. 110, ал. 1, т. 2,  чл. 17, ал. 1,  чл. 136, ал. 1 във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 15, ал. 5 от ЗУТ и  искане с вх. №УТ-16-31/20.05.2019 г.  от „Прима консулт индъстри“ ЕООД , Общински съвет –  Русе  реши:

       1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/  – ИПР на УПИ IX-117-за търговски комплекс кв. 3014 и УПИ VII-34-за комуникации в кв. 4 по плана на гр. Русе; ПУР на бул. „Тутракан“ до о.т. 10075 и от о.т. 10728 и 10729 по бул. „България“ до о.т. 10075 – в обхвата между кръгово кръстовище „Дунав мост“ и кръгово кръстовище „Канлъ дере“, ПР на ПИ 63427.8.443, ПИ 63427.8.444, ПИ 63427.8.446, 63427.8.447 и за част от ПИ 63427.8.442 и ПИ 63427.8.457 в кв. 4, гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)