Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1197

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1197
Прието с Протокол №   55/26.01.2007 г.

        На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.52, ал.2 и чл.54, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:
    1. Допълва раздел ІІ, т.1 от Правилника за организация и управление на ОП “Пътно поддържане и сигнализация” с ново изречение: “поддръжка на общинската кабелна мрежа за радиоразпръскване”.
    2. Увеличава общата численост на ОП “Пътно поддържане и сигнализация” с четири работници за поддръжка на кабелна мрежа за радиоразпръскване, като същата от 50,5 броя става 54,5 броя.
    Увеличението да се счита от 01.02.2007 г.
    3. Задължава Кмета на Общината при определяне план-сметката на предприятието за 2007 г. да заложи увеличение на разходите, както следва:
– § 0101 – Разходи за заплати                16 800 лева
– § 0300 – Осигурителни вноски по ДОО            3 250 лева
– § 0500 – Здравни осигуровки                 650 лева
– § 1015 – Разходи за материали            20 000 лева
– § 1016 – Горива и енергия                    6 500 лева
– § 1051 – Командировки в страната          1 500 лева
– § 1098 – Други                                4 300 лева
                               ВСИЧКО:    53 000 лева
    4. Допълва Наредба №16 на Общинския съвет, както следва:
– т.41 от чл.59, ал.1 става т.41.1.
– създава нова т.41.2
т.41.2 Цени на услуги за ползване на общинската кабелна мрежа за радиоразпространение:
    а) абонамент радиоточка – частен абонат – 2 лева/година
    б) абонамент радиоточка – бизнес абонати – 8,66 лева/година
    в) ползване кабелна радиомрежа от радиооператор – 0,168 лева/минута
    г) за транслиране на радиоопредавания над 2 часа дневно цените за минута над втория час са 30% от цената за минута според т.41.2 в).