Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1197

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА и чл.39, ал.4 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Да се предостави на Областен ученически спортен клуб «РУСЧУК» безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.4.2995 с площ 2 927 кв.м.,в кв.594, гр.Русе, ЖК «Дружба 3», начин на трайно ползване – спортно игрище за нуждите на проект «Изграждане на спортни съоръжения”, включващ изграждане на многофункционална спортна площадка с изкуствена настилка и прилежащите обслужващи помещения (съблекалня, баня, тоалетна и др.) по Наредба № Н-1 от 08.02.2007г., издадена от Министерство на финансите и Министерството на физическото възпитание и спорта.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор с ОУСК «РУСЧУК» след влизане на решението в сила.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от оповестяването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)